Triumph

Due to exposure, over the years kanjo has been become a “style” and a “look” stateside, but it’s not. It is a way of life. Many have bit off of PVT as well.

It’s all good to show love to a nigga, but stop biting our shit!

A message from us to you all.

PVT RUNNERS x BRG x LATE RISER

C-M-S

ཉིན་དཀར་དེ་ནི་རྡོ་ནག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས།མིག་གིས་ཐེངས་གཅིག་ལ་བཀའ་མི་ཕབ་པར།འོད་ཐིག་བརྟོལ་རག་བར་དུ།དེས་མི་རྣམས་ཡིད་ཆེས་དཀའ་བའི་ཁ་དོག་མངོན།

རྣམ་འགྱུར་ནི་ཁྱོད་ལ་དགོས་འདོད་པའི་བློ་ཁ་བཀུག་ནས་ཐོབ་པ་མིན།